Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Septenna (od łac. septem ― siedem) to nabożeństwo bardzo podobne do nowenny, z tym że odmawia się je w siedmiu częściach w siedem kolejnych dni, poprzedzających jakiejś święto czy uroczystość. Niniejszy rozdział zawiera septennę do świętego Mikołaja.

6.1. Modlitwa w kolejny dzień spetenny

6.1.1. Dzień pierwszy

Boże, któryś świętego Mikołaja do poznania Twojej miłości doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, i dozwól nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przesz tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

6.1.2. Dzień drugi

Święty Mikołaju, jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi. Święty Mikołaju, od dawna poświęciłem się Panu Jezusowi i Matce Bożej, ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazwać się twoim naśladowcą, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością. Śmiem cię jednak prosić, byś wypraszał mi, święty Mikołaju, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6.1.3. Dzień trzeci

Święty Mikołaju, roztocz nade mną opiekę, wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom, abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, sprawiedliwości i umiarkowaniu, a również w pokorze, w czystości, w hojności, w łagodności i w prawdomówności. Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu módl się za mną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6.1.4. Dzień czwarty

Umiłowany święty Mikołaju, oddaję się w twoje ręce i przez miłość Jezusa, która ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, abyś modlił się za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał. Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał u Ducha Świętego siedem wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiary i cnoty: dar mądrości, dar rozumu, dar męstwa, dar rady, dar umiejętności, dar pobożności i dar Bożej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6.1.5. Dzień piąty

Święty Mikołaju, proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Bożego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar Bożej bojaźni, abym wśród wszystkich spływających na mnie błogosławieństwa zachował równowagę i okazywał nabożną cześć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6.1.6. Dzień szósty

Duszą dziecięctwa, która wszystko napełnia, jest miłość na wzór tej miłości, którą jest i żyje Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Mikołaju dałeś dzieciom przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

6.1.7. Dzień siódmy

Święty Mikołaju, zachęcony twym przykładem do ćwiczenia się w najdoskonalszych cnotach, pełen ufności na widok nagrody za twe zasługi, postanawiam sobie podążać za tobą, chcąc unikać wszelkiego zła i dokładnie spełniać przykazania Boże. Wesprzyj mnie, o wielki święty Mikołaju, przez twe możne wstawiennictwo, a w szczególności uproś dla mnie czystość, wciąż nienaruszoną i niepokonaną siłę we wszystkich pokusach, wielkoduszność, która żadnej ofiary dla Boga nie uważa za zbyt wielką, i niezłomną wiarę w Jezusa Chrystusa, święty Kościół katolicki i jego najwyższą głowę, ojca wszystkich wiernych, pasterza wszystkich pasterzy i namiestnika Jezusa Chrystusa na ziemi. Oprócz tych łaski, o które cię, święty Mikołaju, proszę, dołączam jeszcze inne upragnione łaski, które z pełnym zaufaniem mam nadzieję otrzymać przez twe może orędownictwo: … (można tu oczekiwane łaski wymienić). Ten tak dobrotliwy Bóg, który jest wobec ciebie tak szczodry ze Swoimi łaskami, ten tak dobrotliwy Bóg, który mnie kocha aż do śmierci i który ofiaruje mi Siebie do spożycia pod postaciami przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, ten tak dobrotliwy Bóg nie odmówi niczego na twe prośby i nie odrzuci mych błagań, gdyż czynienie dobra jest potrzebą Jego miłości do nas. Tak, mam nadzieję na to i pokładam swe zaufanie w Nim i twym, o dobry ojcze mój, Mikołaju, możnym wstawiennictwie. Amen.

6.2. Wezwania

Święty Mikołaju, gorliwy pasterzu Kościoła świętego ― módl się za nami,
Wzorze ducha apostolskiego,
Orędowniku w niebezpieczeństwie i niepowodzeniu,
Opiekunie sławy i honoru.

Święty Mikołaju, wstawiaj się za nami, aby Pan Bóg zachował nas:
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół ― święty Mikołaju, wstawiaj się za nami,
Od nieszczęścia utraty wiary,
Od zgubnej obojętności wobec religii,
Od opuszczenia służby Bogu,
Od miłości do świata i próżności,
Od ducha pychy,
Od ducha nieczystości,
Od nieuporządkowanego samolubstwa,
Od obawy przed ludźmi,
Od nieszczęścia przedkładania służby światu nad służbę Bożą,
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu.

Prowadzący: W naszym całym utrapieniu i strachu, teraz i w godzinę śmierci naszej!
Wszyscy: Przyjdź nam z pomocą, chwalebny wyznawco, święty Mikołaju!

Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wszyscy: Amen.